Money

01_England_Pound
01_England_Pound
02_Ireland_Pound
02_Ireland_Pound
03_Malta_Pound
03_Malta_Pound
04_Portugal_50_Escudos
04_Portugal_50_Escudos
05_Portugal_20_Escudos
05_Portugal_20_Escudos
06_Spain_100_Pesetas
06_Spain_100_Pesetas
07_Spain_100_Pesetas_Old
07_Spain_100_Pesetas_Old
08_Spain_25_Pesetas
08_Spain_25_Pesetas
09_Spain_5_Pesetas
09_Spain_5_Pesetas
10_Spain_Peseta_50_cts
10_Spain_Peseta_50_cts
11_Netherlands_25_Gulden
11_Netherlands_25_Gulden
12_Netherlands_10_Gulden-r
12_Netherlands_10_Gulden-r
13_Netherlands_2-and-one-half_Gulden
13_Netherlands_2-and-one-half_Gulden
14_Germany_5_Marks
14_Germany_5_Marks
15_Italy_1000_Lire
15_Italy_1000_Lire
16_Italy_500_Lire
16_Italy_500_Lire

JAlbum 7.1